BART seeks public input at meetings on Hayward Maintenance Complex Project

10.19.10

BART seeks public input at meetings on Hayward Maintenance Complex Project


Proposed BART Hayward Maintenance Complex Project
BART wants to hear from you!

BART would like your input on future improvements to the Hayward Yard. BART's proposal includes expanding the yard by adding additional tracks within the existing property line and purchasing four industrial buildings to the west of the yard for maintenance and warehousing. These improvements will allow BART to maintain its fleet more effectively.

Please join us for a project overview of the Hayward Maintenance Complex and share your opinion. This meeting is open to the public and translation services and child care are available if requested 3 days (72 hours) before the meeting by calling Amanda Martin at (510) 874-7422. Refreshments will be served.


Proyecto Propuesto del Complejo de Mantenimiento de Hayward de BART
¡A BART le gustaría enterarse de lo que usted piensa!

BART desea recibir sus opiniones y sugerencias sobre las mejoras que se realizarán en el patio ferroviario de Hayward en el futuro. La propuesta de BART incluye la expansión del patio ferroviario colocando vías adicionales dentro de la propiedad actual y la adquisición de cuatro edificios industriales al oeste del patio para que alberguen las actividades de mantenimiento y almacenaje. Estas mejoras le permitirán a BART mantener su flotilla con mayor eficacia.

Por favor, únase a nosotros para informarse sobre el panorama general del Complejo de Mantenimiento de Hayward y compartir con nosotros sus opiniones y sugerencias. Esta reunión está abierta al público y disponemos de servicios de intérprete y guardería si son solicitados con 3 días (72 horas) de anticipación llamando a Amanda Martin al (510) 874-7422. Se ofrecerán refrigerios.


Panukalang BART Hayward Maintenance Complex Project
Nais ng BART na marinig kayo!

Nais malaman ng BART ang inyong mga nasa kalooban hinggil sa mga hinaharap na pagpapabuti ng Bakuran sa Hayward. Kabilang sa mungkahi ng BART ang pagpapalawak ng bakuran sa pamamagitan ng pagdaragdag ng karagdagang riles sa loob ng kasalukuyang linyang ari-arian at pagbibili ng tatlong gusaling industriyal sa kanluran ng bakuran para sa pagkukumpuni at pag-iimbak. Ang mga pagpapabuti na ito ay magbibigay-daan upang mas lalong epektibo ang pagpapanatili ng BART ng mga sasakyan nito.

Mangyaring lumahok sa amin sa isang talakayan ukol sa proyekto ng Hayward Maintenance Complex at ibahagi ang inyong opinyon. Ang miting ay bukas sa publiko at maaaring makakuha ng mga serbisyo sa pagsasalin ng wika at pag-aalaga sa mga bata kung hihilingin 3 araw (72 oras) bago ang miting sa pamamagitan ng pagtawag kay Amanda Martin (510) 874-7422. May isisilbing meryenda.

 

Meeting Location • Lugar De Reunión • Mga Lokasyon Ng Pulong

Thursday, October 21, 2010 • 6:00 pm – 7:30 pm
New Haven Adult School • 600 G St. • Union City, CA

 

For more details about the meetings: / Para obtener mayor información sobre las reuniones: / Para sa marami pang detalye tungkol sa mga pulong:

Amanda Martin • BART Government and Community Relations • (510) 874-7422 or [email protected]